Vlaamse Open City Architectuur

In Vlaanderen is er nood aan een gemeenschappelijk (open) data-beleid en een infrastructuur waarmee je data tussen verschillende bestuursniveaus kan uitwisselen. Enkel zo kan Vlaanderen een slimme topregio worden in Europa.

Een nieuwe Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) biedt de oplossing. Daarmee kunnen we evolueren van een verzameling van slimme eilanden in Vlaanderen tot een duurzame slimme regio.

VLOCA is de overkoepelende Vlaamse structuur om de veelheid aan lokale initiatieven te stroomlijnen. Nu ontwikkelen we heel gefragmenteerd oplossingen om data te capteren, die te verwerken en om te zetten tot nuttige informatie voor beleidsmakers. Die fragmentatie leidt tot verwarring en inefficiëntie. Met VLOCA bieden we een bouwplan voor een slimme gemeente, stad of regio aan zodat lokale besturen niet telkens opnieuw het warm water moeten uitvinden. Via VLOCA kunnen lokale besturen gemakkelijk gebruik maken van reeds bestaande kennis en initiatieven.

Imec en VITO ontwikkelen VLOCA in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Voor de ontwikkeling van VLOCA gaan Imec en VITO co-creatief aan de slag met lokale besturen, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden om te komen tot een breed gedragen referentiekader voor projecten in slimme steden, gemeenten en Vlaanderen. Dit referentiekader bevat onder andere afspraken en richtlijnen over de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende IT-systemen. Die gedeelde visie over een open digitale architectuur moet leiden tot efficiëntere digitale oplossingen voor (lokale) besturen.

De betrokkenheid van lokale besturen is cruciaal. Elke stad of gemeente kan een digitaal bouwplan voor zichzelf uitvinden maar dat is niet efficiënt en leidt tot verschillende visies. Door hier op een Vlaamse schaal aan te werken komen we tot één uniforme architectuur die richtinggevend kan werken voor alle lokale besturen én de bedrijfswereld, want zij zullen de slimme toepassingen van morgen ontwikkelen.

De ontwikkeling van VLOCA vergt maatwerk. Daarom wordt dit een participatief traject met de lokale besturen, het bedrijfsleven, IT-leveranciers, en onderzoeksinstellingen. De focus zal liggen op de lokale besturen om het verhaal van de slimme stad ook behapbaar te houden voor de kleinere gemeenten die over minder technische expertise beschikken.

Om die ontwikkeling tastbaar te maken worden concrete thematische trajecten uitgewerkt waarbinnen die ontwikkeling kan plaatsvinden. Door dit in verschillende trajecten te ontwikkelen, ontstaat een generieke Vlaamse Open City Architectuur die dan weer kan toegepast worden op nieuwe thema’s.

VLOCA Kennishub

De kennishub speelt een centrale rol in de ontwikkeling van VLOCA. Het zal de resultaten van VLOCA en de draaiboeken online delen op een eenvoudige manier zodat iedereen ermee aan de slag kan. De kennishub wordt bovendien een plek voor co-creatie met alle betrokkenen. Deelnemers kunnen er samen de standaarden, principes of technische specificaties ontwikkelen.


Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en volg ons op de verschillende social media kanalen.