8 Checklist voor een duurzaam opendatabeleid

Ten slotte vatten we bovenstaande lessen samen in een bondige checklist. De voornaamste aspecten voor het opzetten van een duurzaam opendatabeleid worden weergegeven in deze checklist. Als je voor elk van deze aspecten een plan van aanpak of een set van mitigerende maatregelen uitwerkt, staat niets nog een succesvol opendatabeleid in de weg.

Probleemdefinitie

De aanleiding en context kaderen

De probleemstelling en de doelen definiëren

Via een ‘hergebruikersonderzoek’ mogelijke hergebruikers in kaart brengen.

De probleemstelling mogelijks herdefiniëren

Een overzicht opstellen met mogelijke databronnen en/of -elementen

Capaciteit en organisatiecultuur bij de lokale overheid

Een data-infrastructuur uitbouwen

Elementen zoals onzekerheid en weerstand in kaart brengen

Expertise uitbouwen bv. over informatiemanagement, data-uitwisseling, -beheer en -publicatie

Feedback opvangen

Middelen (mensen, financiën) voorzien

Governance

Governance Evaluatiecriteria (KPI’s) formuleren, uitvoeren en opvolgen

Gedeelde principes opstellen en uitdragen

Standaarden en datakwaliteit bewaken

Rollen en verantwoordelijkheden vastleggen

Wendbaarheid en mogelijke bijsturing inrekenen

Partnerschappen

Partnerschappen Data-eigenaars aanspreken

Domeinexperten betrekken

‘Believers’ binnen de organisatie stimuleren

Gelijkgestemde organisaties aanspreken

Aanbesteden

Risico’s

Privacy bewaken (directe en indirecte effecten)

Dataveiligheid en informatiebeheer bewaken

Digitale uitsluiting vermijden

Beleidsbeslissingen nemen op kwaliteitsvolle data

Beleidsbeslissingen nemen op kwaliteitsvolle data

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en volg ons op de verschillende social media kanalen.